KU förtydligar om klacksektionen

IFK valde i förra veckan att gå ut och informera mer om processen bakom kapacitetsminskningen på klacksektionen. Även Kamratunionens representanter vill här förtydliga vår roll och vilka avvägningar vi tvingats göra i den här frågan.

Diskussionerna om hur klacken kunde utvecklas började redan under föregående säsong. Bakgrunden var att så väl antalet årskort som lösbiljetter till sektionen hade minskat kraftigt. I ett ökande antal matcher var beläggningsgraden på sektionen allt för låg för att någon skulle kunna vara nöjd. IFK var tidigt tydliga med att man skulle komma att sänka årskortspriset och samtidigt minska kapaciteten på övre kortsidan. Det uttalade syftet var att sälja fler årskort och att klacksektionen skulle lyckas bli slutsåld på fler matcher och på så sätt skapa ett ökat drag och sug efter biljetter på kortsidan. Detta kommunicerades ut redan i samband med att årskortsförsäljningen för 2012 startade i oktober 2011.

Hur kapacitetsminskningen rent praktiskt skulle ske var i det här läget oklart. Förslaget från Änglarna och övriga representanter från Kamratunionen var att minska sektionen i båda hörnen genom att göra tillfälliga avspärrningar som skulle fyllas upp med flaggor. Däremot ville vi inte stödja en lösning som innebar att klacksektionens platser skulle minskas permanent och istället göras om till sittplatser i syfte att utöka bland annat familjesektionen. Anledningen till vårt motstånd till denna lösning var att vi insåg att det då skulle bli mycket svårt att senare få tillbaka dessa platser när intresset för klacken ökade igen, inte minst med tanke på den diskussion som varit om att från central nivå reglera andelen ståplatser på svenska arenor.

I november 2011 genomfördes en enkät till alla årskortsinnehavare i klacken för att få in så många förslag på förbättringar som möjligt. Även de som inte hade årskort fick möjlighet att delta, då enkätfrågorna lades ut på Änglarnas hemsida och en forumtråd startades upp för ändamålet. Resultatet av enkäten har presenterats här och fler synpunkter från enkäten finns redovisade i Blått & Vitt 1/2012. Just problemet med att en för stor sektion medfört att klacken blivit för utspridd i mindre matcher nämndes av flera i enkäten. Även om vi förstår att det kan finnas olika åsikter i själva sakfrågan, anser vi därför att frågan om kapacitetsminskningen i sig har kommunicerats ut tydligt för alla som följer de mediekanaler vi har tillgång till. Vi tror också att det kan vara positivt på längre sikt att klacken nu kommer att säljas slut snabbare på ett ökat antal matcher.

Den slutgiltiga lösningen där de tre övre raderna tas bort och görs om till banderollplatser beslutade sig IFK för först för en dryg månad sedan, efter att flera andra förslag ratats. I valet mellan olika alternativ dök ytterligare en faktor upp; vibrationsproblematiken. I början av 2012 beslutade miljödomstolen att gränsvärdena för vibrationerna får överstigas max två gånger per säsong. Arenaägaren är förbjuden att anordna arrangemang som inte lever upp till dessa krav och överträde av gränsvärdena kommer innebära att vite utdöms. I det här läget fick vi också veta att en minskning av sektionen på höjden ansågs vara den mest optimala ur vibrationshänseende, varför IFK bad en arkitekt att ta fram en skiss på denna lösning. Kamratunionens roll har här inte varit att fatta några beslut, utan vår uppgift har bestått av att vara en diskussionspartner och att föreslå ytterligare förbättringsåtgärder utifrån de givna förutsättningar som presenterats för oss.

Vi är alla medvetna om att det här inte är en ultimat lösning. Vi har också fört fram de negativa risker vi ser med en allt för långsmal läktare, i våra samtal med IFK. I den här frågan har vi dock alla insett och varit överrens om bedömningen att det här är det minst dåliga alternativet, jämfört med att inte låtsas om vibrationsproblematiken nu och riskera att få det mångdubbelt sämre om någon säsong. Självklart ligger ansvaret för skakningarna på byggherren och det var genom att driva den linjen som Änglarna häromåret, mot alla odds, lyckades driva igenom en oberoende utredning och en satsning på mer än 20 miljoner för att lösa det här på teknisk väg. Tekniken har gjort att problemet minskat, men har inte löst det full ut än. Oavsett vems det ursprungliga felet är så går det dock inte att komma ifrån att det är vi på kortsidan som riskerar att drabbas om det inte blir bättre i år. Den risken vill vi inte ta, varför vår bedömning ligger fast att det ligger i allas vårt intresse att bidra till att få den här problematiken löst snarast. Däremot tar vi självfallet till oss av den kritik som funnits mot att informationen varit för dålig kring vilka olika alternativ som funnits för att minska kortsidans publikkapacitet.

Med en ökad årskortsförsäljning till klacken, en Tifofond med bättre förutsättningar än någonsin tidigare och flera kommande satsningar för att stärka gemenskapen bland alla blåvita på klacksektionen tror vi att vi går mot en mycket bra säsong även på läktarna. Låt oss visa alla som tvivlar att vi har kapacitet att leverera Sveriges bästa läktarstöd! Vi syns på Trädgårn innan hemmapremiären på måndag.

Kamratunionen

IFK Göteborgs förtydligande text kring den här fråga hittas här.

Share