Inför årsmötet 7/2: Mötesdagordning

Det är nu klart att vi avhåller årets stämma på Il Professorer, Gamla Ullevi. Att avhållas är sedvanliga årsmötesfrågor och placeringsmatchen i Atlantic cup som vi förhoppningsvis ska kunna få upp på skärmarna. Mötestiden är fortsatt avhängig avsparkstid och så länge denna inte tillkännages måste vi tyvärr hålla er på sträckbänken en smula.

Tills det att tiden fastställs bjuder vi dock på stadgeenlig mötesdagordning och valberedningens förslag till ny styrelse.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 7. Val av tre röstkontrollanter.
 8. Godkännande av röstlängd.
 9. a) Föredragande av styrelsens berättelse.
  b) Föredragande av klubbens förvaltnings- och revisionsberättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Val av styrelseledamöter.
  a) Ordförande för ett år.
  b) Övriga avgående ledamöter för två år.
  c) Samtliga suppleanter för ett år.
 12. a) Val av två revisorer.
  b) Val av en revisorsuppleant.
 13. Val av två ledamöter i valberedningen.
 14. Beslut om inkomna skriftliga förslag.
 15. Tillkännagivande av ”Ärkeängel”.
 16. Mötets avslutas
Share