Regelöversynsprocessen fortlöper

Som vi tidigare har rapporterat om genomför IFK Göteborg inför säsongen 2013 en översyn av föreningens regelverk kring matcherna, bland annat med anledning av att det tidigare förekommit viss kritik mot hanteringen av arrangemangsavstängningar. I går kväll på Kamratgården möttes representanter för IFK (styrelseledamot Lars-Rune Bolin, marknadschef Andrej Häggblad, säkerhetsansvarig Tommie Elgeståhl, SLO Anders Almgren samt en företrädare för föreningens ordningsvakter) och Änglarna för att fortsätta arbetet.

Sedan senaste mötet innan jul har respektive part arbetat internt med följande fyra områden: principiella utgångspunkter för regelverket (tex förankring i stadgar och värdegrund), regelbrott/påföljd, rättsäkerheten i ärendehantering vid misstanke om ordningsstörning och hur framtida regeländringar ska enomföras – formalia för hur regeländring ska beslutas och kommuniceras för att garantera delaktighet och förutsägbarhet.

Ett KU-möte, till vilket representanter för alla större aktiva supportergrupperingar runt IFK hade inbjudits, har genomförts för att samla in allas åsikter, medan våra medlemmar och övriga intresserade har getts möjlighet att inkomma med sina synpunkter via vår hemsida. Syftet med gårdagens möte var att så väl IFK som Änglarna skulle presentera vad översynen av de ovan redovisade punkterna har resulterat i. Änglarna har valt att i första hand prioritera följande fyra punkter:

  1. Regelverket bör ha en tydlig principiell utgångspunkt där fostran och socialt ansvarstagande betonas minst lika mycket som ”konsekvens” och repression – inte bara i ord, utan även i handling. Ett ”Kamratprogram” – inkluderande alternativ till långa avstängningar – är nödvändigt. Det bör även finnas ett steg mellan ”ingen påföljd” och en avstängning.
  2. En praktisk ”tillämpningsmanual”, med dokumenterade rutiner och dokumentmallar, bör tas fram för att underlätta för ansvariga tjänstemän. Processen måste vara tydlig för alla inblandade och de överväganden, bl.a. utifrån regelverkets principiella utgångspunkter, som alltid måste göras bör ”byggas in i systemet” så att de aldrig kan förbigås av misstag. Det måste även finnas dokumenterade riktlinjer vid konsekvensbedömning.
  3. Nuvarande krav på enskilda att betala böter som föreningen tilldömts för bristande säkerhet behöver omarbetas och förtydligas alternativt helt tas bort.
  4. I det fall föreningen överväger att förlänga möjliga avstängningstider, i enlighet med STB 2012, efterlyser vi först en tydlig analys om varför ett sådant behov finns och varför det är den bästa lösningen för IFK Göteborg.

Vad som nu händer är att IFK kommer att sammanställa alla synpunkter och efter värdering ta fram ett förslag till nya riktlinjer. Detta kommer skickas ut för synpunkter och sedan presenteras och slutjusteras på ett avslutande möte. Därefter är förhoppningen att styrelsen ska fatta det slutgiltiga beslutet i god tid innan den allsvenska premiären.

Share