Supporterklubben Änglarna håller föreningsdemokrati och öppenhet högt

Supporterklubben Änglarna vilar liksom alla ideella föreningar i Sverige på en föreningsdemokratisk grund där varje medlem har en röst att förfoga över på årsmötet. Genom denna ges varje medlem samma möjlighet att forma klubbens framtid på det sätt vi tillsammans finner bäst. För att detta ska vara möjligt ser vi det som fullständigtlogga självklart att alla medlemmar också har möjlighet till den insyn i klubben som de anser att de behöver för att kunna bidra till dess utveckling. Styrelsen försöker därför efter bästa förmåga att svara på alla frågor som kommer in till klubbens infomail och vi värnar, så långt det är möjligt, full transparens i alla delar av vår verksamhet. Det känns därför i det närmaste skönt att kunna säga att vi vid årets årsmöte föredrog en kortare redogörelse för det kommande årets verksamhetsmål och att vi i styrelsen vet att vi har årsmötet i ryggen när vi nu styr klubben in i detta Änglarnas fyrtioandra år som självständig förening.

IFK-GT~1Vi anser naturligtvis också att samma föreningsdemokratiska principer och medlemsdemokratiska rättigheter bör gälla för IFK Göteborg i alla delar där det är möjligt och inte kan sägas skada föreningens intressen mer än rådligt. Inte minst är detta viktigt av två aspekter. Dels därför att föreningens medlemmar ska kunna vara delaktiga i att tillsammans stärka och forma den kamratförening vi kallar vår egen, genom att ha den kännedom om och inblick i föreningens förehavanden som krävs för att på ett adekvat sätt använda sin röst på årsmötet. Dels för att säkerställa att föreningen inte lämnas sårbar för enskilda individers och mindre gruppers skadliga påverkan på föreningens verksamhet och drift.

Supporterklubben Änglarnas styrelse välkomnar därför den motion som lämnats in till IFK Göteborgs årsmöte och som uppmanar föreningen att låta årsmötet fastslå strategiska mål för föreningen. Någonting vi inte ser skulle kunna göra annat än att stärka föreningens konkurrenskraft och vitalisera medlemsdemokratin på ett positivt sätt, utan att för den skull sätta käppar i hjulet eller på ett menligt sätt inskränka styrelsens handlingsfrihet under verksamhetsåret.

Utifrån samma föreningsdemokratiska grundprinciper ser vi det som fullständigt självklart att ideella föreningar som Änglarna och IFK ska verka aktivt för att vara så öppna och välkomnande som bara är möjligt och att det följaktligen är ett självklart verksamhetsmål att ständigt arbeta för att locka nya medlemmar och anhängare in i vår gemenskap. Hur detta görs må vara en sak för verksamheten att besluta om, men att sträva efter att fullt ut inkludera hela Göteborg och alla göteborgare i den blåvita familjen känns som nämnts närmast självskrivet.

18095_10151234212138666_377285863_nPå måndag 9 mars avhåller IFK Göteborg årsmöte och vi önskar att så många av Supporterklubben Änglarnas medlemmar som möjligt tecknat medlemskap i föreningen och nu medverkar på årsmötet för att göra sin röst hörd. Släng inte bort den möjligheten.

Det var för detta vi stod upp och kämpade för att bevara 51%-regeln!

Supporterklubben Änglarna
Göteborg 2015-03-08

Share