Årsmöte 24/2

Supporterklubben Änglarnas årsmöte hålls den 24e februari klockan 12:30 på Tolvans på Gamla Ullevi. Ta din chans att göra din röst hörd. Du är välkommen från klockan 12:00. Supporterklubben Änglarna bjuder på fika till de 30 första medlemmarna som är på plats.

Observera att förslag avsedda att behandlas på årsmötet enligt stadgarna skall vara styrelsen tillhanda senast 8 dagar före årsmötet. Förslag mottages via mail på info@anglarna.se

Dagordning:

Uppgörande förteckning över närvarande.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare för mötet.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande.

5. Godkännande av dagordning.

6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

7. Val av tre röstkontrollanter.

8. Godkännande av röstlängd.

9. a) Föredragande av styrelsens berättelse.

b) Föredragande av klubbens förvaltnings- och revisionsberättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Val av styrelseledamöter.

a) Ordförande för ett år.

b) Övriga avgående ledamöter för två år.

c) Samtliga suppleanter för ett år.

12. a) Val av två revisorer.

b) Val av en revisorsuppleant.

13. Val av två ledamöter i valberedningen.

14. Beslut om inkomna skriftliga förslag.

15. Tillkännagivande av ”Ärkeängel”.

Share