Stadgar

Stadgar för Supporterklubben Änglarna. Reviderade vid årsmötena 1978, 1998, 2009, 2013 och 2016:

§ 1 Ändamål och namn
Supporterklubben Änglarna har till ändamål att moraliskt och ekonomiskt stödja Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg, i dess idrottsliga verksamhet. Supporterklubben skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift.

§ 3 Avgift
Årsavgiften bestäms av årsmötet och gäller per 12-månadersperiod.

§ 4 Rösträtt
Medlem som betalat årsavgift har rösträtt vid årsmötet följande år. Exempel: betald avgift år 1 ger rösträtt vid årsmöte år 2, som avser verksamheten under år 1. Man måste också ha erlagt årsavgift det år då mötet hålls.
Styrelseledamot har vid sammanträde med styrelsen rösträtt enligt följande: Alla ordinarie ledamöter har en röst. Suppleant har en röst om denne ersätter ordinarie ledamot. Ordföranden har en extra röst vid lika röstetal.

§ 5 Uteslutning
Medlem som genom förtal eller handling skadar Idrottsföreningen Kamraterna eller Supporterklubben kan uteslutas.

§ 6 Styrelsen
Klubbens arbete leds av styrelsen bestående av minst 5 ledamöter och minst 2 suppleanter. Ordföranden väljs på ett år. Övriga väljes så att hälften eller närmast intill är avgående. Kassör och sekreterare avgår ej samma år. Suppleanter väljes på ett år.

§ 7 Revisorer
Klubbens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Dessa och en revisorsuppleant väljes ett år i sänder.

§ 8 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav två väljes av årsmötet och en utses av styrelsen.

§ 9 Årsmötet
Årsmötet skall avhållas före februari månads utgång, och skall senast 14 dagar före mötesdagen utannonseras på Supporterklubbens hemsida och via de sociala medier man har till sitt förfogande. Varje medlem som till fullo erlagt föreskriven medlemsavgift och uppvisar giltigt medlemskort äga närvaro- och yttranderätt vid årsmöte. Rösträtt regleras enligt dessa stadgar § 4. Förslag avsedda att behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 8 dagar före årsmötet.
På årsmötets dagordning skall obligatoriskt förekomma följande ärenden:

 1. Uppgörande förteckning över närvarande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 7. Val av tre röstkontrollanter.
 8. Godkännande av röstlängd.
 9. a) Föredragande av styrelsens berättelse.
  b) Föredragande av klubbens förvaltnings- och revisionsberättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Val av styrelseledamöter.
  a) Ordförande för ett år.
  b) Övriga avgående ledamöter för två år.
  c) Samtliga suppleanter för ett år.
 12. a) Val av två revisorer.
  b) Val av en revisorsuppleant.
 13. Val av två ledamöter i valberedningen.
 14. Beslut om inkomna skriftliga förslag.
 15. Tillkännagivande av "Ärkeängel".

§ 10 Upplösning
Därest två tredjedelar av medlemsantalet så beslutar kan klubben upplösas. Alla klubbens tillgångar skall i så fall tillfalla Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg.

§ 11 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall vara klubbens styrelse tillhanda i stadgeenlig tid före årsmötet.

§ 12 Rätt att teckna föreningens firma
Ordföranden och kassören har var för sig rätt att teckna föreningens firma.

§ 13 Utmärkelser
Ärkeängeln skall utses årligen av styrelsen efter en rådgivande omröstning bland supporterklubbens medlemmar. Möjliga pristagare är de spelare som under det gångna året deltagit i minst en A-lagsmatch för IFK Göteborg och som inte tidigare fått priset. Pristagaren skall kännetecknas av lojalitet mot IFK Göteborg samt sportsliga förtjänster.

Hederspriset i Håkan Milds anda kan delas ut till en eller flera personer som på ett exceptionellt sätt genom sin gärning har bidragit till att främja IFK Göteborg, Supporterklubben Änglarna eller den blåvita rörelsen i stort. Årsmötet får besluta om pristagare efter förslag från styrelsen. Gärningen för vilket priset delas ut behöver inte vara utförd under det gångna året. Priset kan alltså ges för något som utförts tidigare år eller för något som gjorts under en längre period.

Efter förslag från enskilda närvarande medlemmar eller styrelsen får årsmötet utse hedersmedlemmar på livstid.

Göteborg, 2016

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.