Stadgar

Stadgar för Supporterklubben Änglarna. Reviderade vid årsmötena 1978, 1998, 2009, 2013 och 2016:

§ 1 Ändamål och namn
Supporterklubben Änglarna har till ändamål att moraliskt och ekonomiskt stödja Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg, i dess idrottsliga verksamhet. Supporterklubben skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift.

§ 3 Avgift
Årsavgiften bestäms av årsmötet och gäller per 12-månadersperiod.

§ 4 Rösträtt
Medlem som betalat årsavgift har rösträtt vid årsmötet följande år. Exempel: betald avgift år 1 ger rösträtt vid årsmöte år 2, som avser verksamheten under år 1. Man måste också ha erlagt årsavgift det år då mötet hålls.
Styrelseledamot har vid sammanträde med styrelsen rösträtt enligt följande: Alla ordinarie ledamöter har en röst. Suppleant har en röst om denne ersätter ordinarie ledamot. Ordföranden har en extra röst vid lika röstetal.

§ 5 Uteslutning
Medlem som genom förtal eller handling skadar Idrottsföreningen Kamraterna eller Supporterklubben kan uteslutas.

§ 6 Styrelsen
Klubbens arbete leds av styrelsen bestående av minst 5 ledamöter och minst 2 suppleanter. Ordföranden väljs på ett år. Övriga väljes så att hälften eller närmast intill är avgående. Kassör och sekreterare avgår ej samma år. Suppleanter väljes på ett år.

§ 7 Revisorer
Klubbens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Dessa och en revisorsuppleant väljes ett år i sänder.

§ 8 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav två väljes av årsmötet och en utses av styrelsen.

§ 9 Årsmötet
Årsmötet skall avhållas före februari månads utgång, och skall senast 14 dagar före mötesdagen utannonseras på Supporterklubbens hemsida och via de sociala medier man har till sitt förfogande. Varje medlem som till fullo erlagt föreskriven medlemsavgift och uppvisar giltigt medlemskort äga närvaro- och yttranderätt vid årsmöte. Rösträtt regleras enligt dessa stadgar § 4. Förslag avsedda att behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 8 dagar före årsmötet.
På årsmötets dagordning skall obligatoriskt förekomma följande ärenden:

 1. Uppgörande förteckning över närvarande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 7. Val av tre röstkontrollanter.
 8. Godkännande av röstlängd.
 9. a) Föredragande av styrelsens berättelse.
  b) Föredragande av klubbens förvaltnings- och revisionsberättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Val av styrelseledamöter.
  a) Ordförande för ett år.
  b) Övriga avgående ledamöter för två år.
  c) Samtliga suppleanter för ett år.
 12. a) Val av två revisorer.
  b) Val av en revisorsuppleant.
 13. Val av två ledamöter i valberedningen.
 14. Beslut om inkomna skriftliga förslag.
 15. Tillkännagivande av "Ärkeängel".

§ 10 Upplösning
Därest två tredjedelar av medlemsantalet så beslutar kan klubben upplösas. Alla klubbens tillgångar skall i så fall tillfalla Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg.

§ 11 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall vara klubbens styrelse tillhanda i stadgeenlig tid före årsmötet.

§ 12 Rätt att teckna föreningens firma
Ordföranden och kassören har var för sig rätt att teckna föreningens firma.

§ 13 Utmärkelser
Ärkeängeln skall utses årligen av styrelsen efter en rådgivande omröstning bland supporterklubbens medlemmar. Möjliga pristagare är de spelare som under det gångna året deltagit i minst en A-lagsmatch för IFK Göteborg och som inte tidigare fått priset. Pristagaren skall kännetecknas av lojalitet mot IFK Göteborg samt sportsliga förtjänster.

Hederspriset i Håkan Milds anda kan delas ut till en eller flera personer som på ett exceptionellt sätt genom sin gärning har bidragit till att främja IFK Göteborg, Supporterklubben Änglarna eller den blåvita rörelsen i stort. Årsmötet får besluta om pristagare efter förslag från styrelsen. Gärningen för vilket priset delas ut behöver inte vara utförd under det gångna året. Priset kan alltså ges för något som utförts tidigare år eller för något som gjorts under en längre period.

Efter förslag från enskilda närvarande medlemmar eller styrelsen får årsmötet utse hedersmedlemmar på livstid.

Göteborg, 2016

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.